ARRU logo
391 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Konsumatorët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesën tek Ofruesi i Shërbimeve nëse mendojnë se nuk janë respektuar kushtet e Kontratës së Shërbimit, Kartës së Konsumatorëve ose Rregullat e nxjerra nga ARRU.

Ofruesi i Shërbimeve (qoftë për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza) është i obliguar që të përgjigjet në një afat të arsyeshëm:

  • Brenda 10 ditë pune për ankesat komerciale, që lidhen me faturimin, ndërrimin e adresës etj.
  • Brenda 6 orëve për ankesat teknike siç janë: mungesa e ujit, presioni i ulët, shpërthimi i gypit, kualiteti i ujit etj.
  • Brenda 6 orëve për ankesat teknike, lidhur me ofrimin e shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave.

Në rast se Ofruesi i Shërbimeve nuk iu përmbahet këtyre afateve, apo në rast se konsumatori është I pakënaqur me përgjigjen e marrë, atëherë ai mund ti drejtohet Komisionit Këshillues të Konsumatorëve (KKK) me ankesë në formë të shkruar në njërën prej mënyrave vijuese:

  • Në lokalet e të gjithë Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Ujërave të Zeza – te Shërbimet e Konsumatorëve në kutinë e posaqme të dedikuar për ankesa që iu drejtohen KKK-ve;
  • Në adresë të ARRU-së: Rr. Ali Pashë Tepelena, nr.01 Prishtinë, Kosovë
  • Përmes postës elektronike: info@arru-rks.org

KKK do të shqyrtojë ankesën dhe në afat të arësyeshëm ti rekomandojë ARRU-së zgjidhjen e çështjes.

Rregullore Nr.01/2016 për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në Kosovë

SHIKO