ARRU logo
391 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Pravo na žalbu 

Pravo na podnošenje žalbe protiv odluke pružalaca usluga imaju svi potrošači koji su nezadovoljni odlukama prižalaca vodnih usluga i koji su nezadovoljni odlukama pružalaca usluga vode koji imaju interes da zatraže opoziv, ili izmenu administrativnog akata u skladu sa zakonskim odredbama.   

Žalbe upućene Savetodavnoj Komisiji za Potrošače mogu se podnjeti uredu Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode u svim posebnim kutijama SKP, koje se nalaze u svim objektima pružaoca usluga i mogu se poslati i poštom na adresi.     

Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode Ul. Ali Pashë Tepelena, br. 01. Priština, Kosovo