ARRU logo
394 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Një prej formave të adresimit të çështjeve që kanë të bëjnë me shërbimet e konsumatorëve është përmes Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve (KKK). KKK janë organe të cilat i ka themeluar ARRU në të gjitha (7) regjionet ku operojnë ofruesit regjional të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave. Këto KKK përbëhen nga 1 përfaqësues të secilës prej komunave të nominuar nga komunat përkatëse dhe të emëruar nga ARRU. Roli kryesor i KKK është që të shqyrtojnë dhe të rekomandojnë ARRU-in lidhur me ankesat e konsumatorëve të cilat ankesa nuk janë trajtuar në mënyrë të duhur nga ana e ofruesve të shërbimeve.


Raporti Vjetor i KKK - 2015

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2014

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2013

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2012

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2011

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK – 2010

SHIKO

Udhëzues për Procedim të Ankesave të Konsumatorëve

SHIKO

Formulari i Ankesёs sё Konsumatorit për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2016

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2017

SHIKO