ARRU logo
392 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Niveli i shërbimeve që ofruesit e shërbimeve janë të obliguar ti plotësojnë me rastin e ofrimit të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të zeza është përcaktuar në Rregullën për Standardet Minimale të Shërbimit të Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë,