ARRU logo
282 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

ARRU përbëhet nga katër departamente, tri prej të cilave janë përgjegjëse për aktivitetet regullatore dhe një departament ofron mbështetje për punën e Zyrës. Departamentet përgjegjëse për aktivitetin rregullator janë: Departamenti i Tarifave dhe Financave Rregullatore, Dapartamenti i Performansës, dhe Departamenti për Ligj dhe Licenca, ndërkaq përgjegjës për mbështetjen e biznesit të ARRU-së është Departamenti për Administratë dhe Financa.

Organizimi i brendshëm dhe procedurat administrative dhe rregullatore në bazë të së cilave funksionon ARRU janë përcaktuar me një dokument të veqantë të nxjerrë nga Drejtori i ARRU-së.

Organogrami i ARRU

SHIKO