ARRU logo
284 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Rregullore Nr. 03-0B/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

SHIKO

Manual i Sigurimit të Kualitetit për Implementimin e Politikave dhe Procedurave Admnistrative të ZRRUK

SHIKO

Procedurat Rregullatore të ZRRUK

SHIKO