ARRU logo
281 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Në bazë të Ligjit Nr. 05/L -042, autoritet menaxhues i ARRU është Drejtori i ARRU, i cili përveq se e menaxhon dhe mbikqyrë funksionimin e përditshëm të ARRU, është i autorizuar të marrë vendime rregullatore si: licencimi i ofruesve të shërbimeve, aprovimi dhe përcaktimi i tarifave, vënia e gjobave, zgjidhja e ankesave të konsumatorëve etj.