ARRU logo
382 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Grupi

Treguesit e performancës

Pesha e treguesve-nëngrupit

Pesha e grupit

Objektiva

Ujë

Cilësia e ujit të pijshëm

25%

100%

45%

100%

100%

Presioni

5%

≥1.5-7.0 bar

Disponueshmëria

20%

24h

Mbulueshmëria me shërbime

20%

100%

Efiçenca e kostos

10%

BPRR

Uji i Pa Faturuar

20%

≥25%

Ujëra të ndotura

Cilësia e shkarkimeve

20%

100%

35%

100%

Besueshmëria

20%

0

Mbulueshmëria me shërbime

50%

95%

Efiçenca e kostos

10%

BPRR

Raportim rregullator

Besueshmëria e të dhënave

5%

5%

100%

Financiar / komercial

Profitabilitet

5%

15%

4%

Efiçenca komerciale

10%

100%