ARRU logo
Kontakt | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Kontakt

Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike do e shqyrtoj kërkesën tuaj. Email: lule.aliu@arru-rks.org