ARRU logo
342 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Tarifat që aktualisht janë në fuqi:

  • Pasqyra e Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit 2009-2011
  • Tarifat për Furnizim të Ujit me Shumicë 2009
  • Pasqyra e Tarifave për Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave 2009/2010
  • Tarifa për Shërbimet e Deponimit të Mbeturinave 2009/2010