ARRU logo
337 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Procedurat për rishikimin tarifor 2015-2017

SHIKO

Procedurat për rishikimin tarifor 2012 - 2014

SHIKO

Procedurat për Përcaktimin e Tarifave të Furnizimit me Ujë

SHIKO