ARRU logo
390 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Savetodavna Komisija za Potrošače je organ osnovan od strane Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode u saradnji sa odgovarajućim opštinama. Ovu Komisiju predstavlja jedan (1) predstavnik svake opštine i uspostavljen je u svakoj uslužnoj oblasti, koji funkcioniše u sedam (7) regiona Kosova, gde duluju regionalni pružaoci usluga vode. 

 

Odgovornost Savetodavne Komisije za Potrošače:

  • Pružanje preporuke Regulatornom Autoritetu o svim pitanjima od značaja u vezi sa uslugama potrošača vode u cilju pružanja kvalitetne usluge na nediskriminatornoj osnovi za sve potrošače; 
  • Pomoći Regulatornom Autoritetu dajući preporuke u vezi sa izradom nacrta normativnih akata, određivanja tarifa, anketiranja potrošača za usluge vodosnabdevanja i drugih pitanja koja se odnose na prava potrošača;   
  • Ispituje i donosi odluke o žalbama potrošača vode koje se podnose protiv odluka pružalaca usluga vode.