ARRU logo
358 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Në pajtim me autorizimet e dhëna me Ligjin Nr.05/l-042, ARRU ka nxjerrë akte nënligjore – Rregulloret – me të cilat në mënyrë më të hollësishme janë rregulluar fushat e veçanta të përgjegjësive sipas mandatin që ka ARRU si:


Pravilnik br. 04/2016 o Inspekciji Ispunjavanja Regulatornih Obaveza od Licenciranih Pružalaca Usluga Vode na Kosovo

OTVORI

Pravilnik br. 05/2016 o Licenciranje Pružaoce Usluga Snabdevanja Vodom na Kosovo

OTVORI

Pravilnik br.06/2016 o Isključivanje Usluga Vode na Kosovu

OTVORI

Pravilnik br. 09/2019 o rešavanju žalbi potrošača

OTVORI

Uredba br. 14/2021 o izmenama i dopunama uredbe br. 06/2016 o prekidu vodosnabdevanja na na kosovu

OTVORI