ARRU logo
388 - Inspektimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Inspekcija standardu usluga i nadzor nad sprovođenjem RAUV pravnih akata od strane licenciranih pružalaca usluga je jedna od nadležbosti utvrđenih Zakonom o Regulisanju usluga vode.

U cilju razvoja ove aktivnosti, u okviru RAUV-a osnovana je Jedinica za Inspekciju koja je dužna da obavlja inspekcijske i izveštanje aktivnosti u cjelini,  kao i inspekciju i izveštavanje o ispunjavanju standard usluga posebno.   

Svrha inspekcije je da proveri da li pružaoci usluga obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa Zakonom br. 05/L – 42, o Regulisanju Usluga Vode, pravila, odluka i drugim aktima koje izdaje RAUV.

Proces inspekcije uključuje prikupljanje, inspekciju lokacije, obradu podataka o indikatorima i njihovo tumačenja.

Rezultate i nalaze inspekcije, kao i preporuke su predstavljeni kroz Izveštaje Inspekcije.

Aktivnosti inspekcije podležu “Zakonu o Regulisanju Usluga Vode, “Pravilniku o inspekciju regulatornih obaveza od strane licenciranih pružalaca usluga vode na Kosovu - br.04/2016”, kao i drugi važeći zakoni.