ARRU logo
415 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Hulumtimi i Opinionit të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në Kosovë 2017

SHIKO

Raport nga hulumtimi i opinionit të konsumatorëve për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit në Kosovë 2012

SHIKO

Çështjet Gjinore dhe Minoriteteve

SHIKO

Mundësia dhe Gatishmëria për të Paguar

SHIKO

Studimi Krahasimor për Deponi

SHIKO

Praktikat e Mira Europiane për Grumbullimin e Mbeturinave

SHIKO

Hulumtimin e Opinionit të Konsumatorëve 2009

SHIKO