ARRU logo
426 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës

 https://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/Fillimi.aspx

Presidenca

 www.president-ksgov.net

Kuvendi i Kosovës

 http://www.kuvendikosoves.org/

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

https://gzk.rks-gov.net/

European Water Regulators

http://www.wareg.org/

Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA)

 www.iwa-network.org

Platforma për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në rajonin e Danubit  

 http://www.danubis.org/