ARRU logo
361 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Rregullore Nr.01/2016 për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore NR.02/2016 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë (R06) 2014

SHIKO

Rregullore Nr.03/2016 për Kartën e Konsumatorit të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr.07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO

Vendim për Ndryshimin e Shtojcës 1 të Rregullës për Shkyçjen e Shërbimeve të Ujit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë (R05)

SHIKO

Vendim për shfuqizimin e Rregullës për Amnestinë për Kyçjet ë Paligjshme në Shërbimet Publike të Ujit nga Ofrruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë (R07)

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R01) 2014

SHIKO

Forma e aplikacionit për licencim

SHIKO

Rregulla për Shkyçje e Shërbimeve të Ujit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë  (R‐05/U&K) 2010

SHIKO

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-02 U&K) 2012

SHIKO

Rregulla për Amnestinë për Kyçjevt ë Paligjshme në Shërbimet Publike të Ujit nga Ofrruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë (R-07) 2014

SHIKO

Rregulla për Kartën e Konsumatorëve për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë (R‐04) 2010

SHIKO

Vendim për Korrigjimin e Standardit të Shërbimit "Leximi i ujëmatësve nga Ofruesi i Shërbimit bëhet një herë në muaj"

SHIKO

Rregulla për standardet minimale të shërbimit të ofruesve të shërbimeve të ujit në Kosovë (R‐03) 2011

SHIKO

Rregullorja e UNMIK 2004/49

SHIKO

Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 për veprimtaritë e ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe të mbeturinave Nr.03/L-086

SHIKO

Udhëzimi Administrativ 2/99

SHIKO

Ligji për Ujërat e Kosovës: Ligji Nr.2004/ 24

SHIKO

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

SHIKO

Ligji për Qasjen në Dokumentacion

SHIKO

Rregulla për Standardet Minimale të Shërbimit të Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë (R‐03) 2009

SHIKO

Rregulla për komisionin këshillues të konsumatorëve për shërbimet e ujit dhe mbeturinave në kosovë 2011 (R‐08/U&M)

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Ujërave të Zeza dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-01) 2008

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit, dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R‐02) 2008

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Grumbullimit dhe Deponimit të Mbeturinave në Kosovë (R‐02/M) 2008

SHIKO

Rregull për Licencimin e Ofruesve të Shërbimit për Grumbullimin e Mbeturinave në Kosovë (R01/GM) 2008

SHIKO

Rregull për Standardet Minimale të Shërbimit për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë (R03/W&WW) 2005

SHIKO

Rregull për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R01/W&WW) 2005

SHIKO

Rregull për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe Furnizuesit e Ujit me Shumicë në Kosovë (R 02 / W&WW) 2005

SHIKO

Rregull për Kartën e Konsumatorëve për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë (R04/W&WW) 2005

SHIKO

Rregulla për Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë (R08 /W&SW) 2005

SHIKO

Rregulla për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë (R06/W&WW) 2005

SHIKO

Rregulla për Amnestinë e Kyçjeve të Paligjshme për Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë

SHIKO

Rregull për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe Furnizuesit e Ujit me Shumicë në Kosovë (R 02 / W &WW ) 2005

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimit të Grumbullimit të Mbeturinave në Kosovë (R01 /SWC) 2005

SHIKO

Rregull për licencimin e Operatorëve të Deponive e Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra për Ofruesit e Sherbimeve të Grumbullimit të Mbeturinave në Kosovë (R05 /SWC) 2005

SHIKO

Rregull për Standardet e Shërbimit për Ofruesit e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në Kosovë (R03 /SWC) 2005

SHIKO

Rregull mbi Tarifat e Shërbimeve për Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave në Kosovë (R02 /SWC) 2005

SHIKO

Rregullore Nr. 08/2018 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 02/2016 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO