ARRU logo
358 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Në pajtim me autorizimet e dhëna me Ligjin Nr.05/l-042, ARRU ka nxjerrë akte nënligjore – Rregulloret – me të cilat në mënyrë më të hollësishme janë rregulluar fushat e veçanta të përgjegjësive sipas mandatin që ka ARRU si:


Rregullore Nr.03/2016 për Kartën e Konsumatorit të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr. 04/2016 për Inspektimin e Përmbushjes së Obligimeve Rregullatore nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr. 05/2016 për Licencimin e Ofruesve të Shërbimevetë Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr.06/2016 për Ndërprerje nga Shërbimet e Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr.07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO

Udhëzues për matjen e ujit të përpunuar

SHIKO

Rregullore nr. 09/2019 për zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve

SHIKO

Rregullore Nr.10/2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore nr. 11/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 03/2016, rregullores nr. 04/2016, rregullores nr. 05/2016, rregullores nr. 06/2016 dhe rregullores nr. 07/2016

SHIKO